جمعه , ۳۰ شهریور ۱۳۹۷
جدید
خانه » کلاس زیست شناسی » کنکور » درجلسه کنکور چگونه تست بزنیم؟

درجلسه کنکور چگونه تست بزنیم؟

درجلسه کنکور چگونه تست بزنیم؟

بسیاری ازداوطلبان درجلسه ی آزمون اگرباچندسوال دشوارمواجه شوند، ناگهان دستپاچه شده ونظم ذهنی خود را از دست می دهند و فکرمی کنند شانس قبولی در کنکور را از دست داده اند ! این داوطلبان تصور می کنند دیگران به همه ی سوالات پاسخ داده وفقط آنها هستند که نمی توانند به سوالها جواب دهند.

اما بد نیست بدانید برخی کسانی که در بهترین یا دشوارترین رشته های دانشگاهی نیزقبول شده اند دربعضی درسهانمره ای کمتراز۴۰% به دست آورده اند. مبادا فکرکنیددرکنکوربایدبه همه ی سوالات پاسخ دهید.اگر دیدیدکه نمی توانیدبه چند سوال پی درپی پاسخ دهید خودتان را نبازید ومطمئن باشید دیگران هم وضع شما را دارند.اعتماد به نفس داشته باشید. حتی بدنیست دراینجاکمی هم از خود راضی باشید وبگوئید: ” وقتی این سوال ها برای من دشوار است ، وای به حال دیگران !”

داشتن روحیه، درهرمسابقه ای سرنوشت ساز است از جمله در مسابقه ی علمی یعنی کنکور. به هرحال توصیه می کنیم درجلسه ی کنکور به روشی که در زیر می گوئیم تست بزنید. شما بایدبراعصاب خودتسلط داشته باشید ودرست مانند یک شطرنج باز ماهریایک فرمانده نظامی درسخت ترین شرایط تصمیم بگیرید که چکار کنید وبهترین کاردرهرلحظه کدام است؟درهرلحظه بایدتشخیص دهیدکه باید کدام تست رارهاکرد؟به کدام تست جواب داد وچگونه زمان را تنظیم نمود؟آنچه را که گفته می شود بارها وبارها در منزل ودر کنکورهای آزمایشی تمرین کنید تا بتوانیددرجلسه ی کنکورهم آنهارا اجرا نمائید.

۱- ابتدا با نام خدا وبا تمرکز،آماده ی دریافت سوالات شوید.

۲- هنگام پاسخگویی به سوالات، مدت زمان پاسخگویی به آنها را درنظر داشته باشید.(حتما ساعتتان را در منزل تنظیم کرده وبا خود به جلسه ببرید.)

۳- یکسان بودن سوالات هردرس به این معنی است که بارم همه سوالات یکسان است واز نظر امتیاز هیج فرقی با هم ندارند.

۴- سوالات را به همان ترتیبی که در دفترچه تنظیم شده است پاسخ دهید.زیرا ترتیب سوالات در آزمون سراسری امری حساب شده ، سنجیده ودقیق است.اگردر یک درس تسلط بیشتری دارید،ترتیب جواب دادن به سوالها را تغییرندهید.طی سالهای گذشته در کنکور سراسری ابتدا سوالهای عمومی مطرح شده است تا داوطلبان آرامش واعتماد به نفس خود را بازیابند وسپس سوالات اختصاصی داده می شود.درمیان دروس اختصاصی نیز اولین درس ،ریاضی است تا شما درزمانی که آمادگی ذهنتان بیشتر است به سوال های آن درس پاسخ دهید.پس از آن ، در گروه آزمایشی علوم تجربی سوالات زیست شناسی مطرح شده که ضریب و اهمیت بیشتری دارد ونوع درس کاملا متفاوت با ریاضی است وسبب نوعی استراحت برای شما می شود.پس از آن نوع درس تغییر می کند و گروه علوم تجربی به سوالات فیزیک پاسخ میدهند و در پایان به سوالات شیمی. درگروه های آزمایشی ریاضی فنی وعلوم انسانی هم ترتیب چاپ سوالات در دفترچه ، متناسب با آمادگی ذهنی داوطلبان است.

۵- هنگام پاسخ دادن به تستها به هیچ وجه وقت خودراصرف سوالات وقتگیر ودشوار نکنید.درابتدا فقط به سوا لهایی که می توانیددروقت مقرر پاسخ دهید بپردازید.

۶- برخی سوالها را یادداریدولی تشخیص می دهید وقتگیر هستند، اینگونه سوالات را با علامت + در دفترچه مشخص کرده وباقاطعیت وخونسردی از آنها عبورکنیدودرپایان وقت مقرر به آنها پاسخ دهید.

۷- درهنگام پاسخگویی ابتدا متن سوال را با حوصله ودقت بخوانید . سپس پاسخها ( گزینه ها ) را مطالعه نموده وگزینه ی صحیح را انتخاب نمائید.

۸- ممکن است سوالهایی را اصلا بلد نباشید، یا برایتان دشوارباشند. اینگونه سوالها را با علامت مشخص کرده ودر فرصت مناسب پاسخ دهید.

۹- توصیه ی بسیار مهم :تمام صفحات دفترچه سوالات را به خوبی بررسی کنید که بعضی صفحات یا بعضی سوالها را فراموش نکرده باشید.

۱۰- تعدادی از داوطلبان به سوالات دردفترچه پاسخ می دهند ودرپایان،جوابهارابه پاسخنامه منتقل می کنند!این روش خیلی خطرناک است وممکن است وقت تمام شودوشمافرصت نکنیدجوابهارا به پاسخنامه انتقال دهید.

۱۱- هیچ درسی راکنارنگذارید.درهردرس به دنبال سوالهایی بگردیدکه جواب آن را می دانید.این کار امیدواری شمارابیشترمی کند.کسانی که یک درس رابه طورکامل کنارمی گذارندخواه به این دلیل که آن درس ضریب کمتری دارد یا اینکه آن درس را بلد نیستند ، کاملا اشتباه می کنند.

۱۲- درهنگام پاسخگویی به سوالات، چنانچه بین دو گزینه درحد پنچاه پنجاه  شک دارید حتما یکی از آنها را بطورتصادفی بزنید وچنانچه مابین سه گزینه شک دارید ریسک نکنید.

۱۳- مراقب باشیدفریب جواب درست دراولین گزینه رانخورید.چراکه ممکن است گزینه های دیگرنیزجوابهای کامل تری راداشته باشند. (مواظب تله ها باشید.)

۱۴- برای پیداکردن سریع ترپاسخ صحیح،پاسخهای غلط آشکارراحذف کنید.

۱۵- گاهی اوقات گزینه های همه ی موارد،موارد الف وب و…، و یا هیچ یک از موارد، احتمال صحیح بودن گزینه هارا افزایش میدهد.  ( البته گاهی  وقتها هم شما را گول می زنند . پس مواظب تله ها باشید. )

۱۶- از هیچ سوالی نخوانده رد نشوید. زیرا ممکن است پس از چند سوال دشوار چند سوال ساده پیدا کنید. هر چقدر سوالهای وقت گیر یا دشوار زیاد باشد نگران نشوید وسوالهای بعدی را با آرامش وبه ترتیب بخوانید تا سوالهای ساده تررا بیابید.

۱۷- پس از پایان سوالات یک درس ،می توانید به ساعتتان نگاه کنید ،متوجه خواهیدشد هنوز مدتی از زمان آن درس باقی مانده است.

۱۸- پس از اینکه یکبار سوالات هردرس را مطالعه کردید و به سوالات ساده تر پاسخ دادید ،فورا سوالات درس بعدی را آغاز نمائید.

۱۹- درتمام دروس به سرعت از سوالهای وقت گیر یادشوار با زدن علامتهای  + و رد شوید وفقط به سوالهایی که می توانید در وقت مقرر پاسخ دهید بپردازید.

۲۰- پس از اینکه یک بار تستهای تمام دروس را مطالعه کردید، به ساعتتان نگاه کنید وببینید چقدراز کل زمان کنکور باقی مانده است. اکنون وقت باقیمانده را به سوالهای وقتگیر که آنها را با علامت + و –  مشخص کرده اید اختصاص دهید.

۲۱- هرپنج سوال یکبار یا هر ده سوال یک بار ،شماره ی تستها را در دفترچه سوالات با شماره ی پاسخنامه مطابقت دهید.اگر این کاررانکنیدممکن است درپایان متوجه شویدکه شماره ی سوال دفترچه با شماره ی پاسخنامه مطابقت ندارد. دراین صورت دستپاچه می شوید ویافتن محل تستی که جابجازده ایددرمیان انبوه تستها دشواراست.

۲۲- درهنگام پاسخگویی به سوالات ،سعی کنیدازمصرف شکلات وشیرینی زیاد، خودداری کنید. چون این کارباعث حواسپرتی وخستگی زودرس شما می گردد. ( حداکثر دو عدد شکلات یا دو عدد حبه ی قند با فاصله ی نیم یا یک ساعت کافی است. ضمنا بهتر است از خوردن کیکی که در جلسه به شما می دهند نیز جدا بپرهیزید.مگراینکه مجبور باشید! )

۲۳- چنانچه در هنگام پاسخگویی به سوالات آزمون دچار دلهره ، اضطراب وبی قراری شدید ، بلافاصله روی صندلی تان راحت بنشینید ، چشمانتان را ببندید، چند ثانیه روی عضلاتتان تمرکز کنید،عضلات خودراشل  نمائید، چند نفس عمیق وچند نفس آرام بکشید تا اضطراب شما کاهش یابد وسپس به ادامه ی پاسخگویی به سوالات بپردازید.

۲۴- درطول آزمون ، آرامش روانی کافی داشته باشید. این مسئله تا حدودی به نحوه ی نشستن شما در جلسه ی کنکور بستگی دارد. در هنگام پاسخگویی ،محکم واستوار ومصمم بنشینید وپاهایتان را به زمین فشار دهید.

۲۵-در جلسه ی کنکوربراعصاب خودمسلط باشید ودرست مانند یک شطرنج باز ماهر یا یک فرمانده ی نظامی در سختترین شرایط، تصمیم بگیریدکه چه کار کنید وبهترین کاردرهرلحظه کدام است؟

(کدام تست را رهاکنم؟به کدام تست جواب دهم؟ چگونه زمان را تنظیم نمایم؟)

نحوه علامت گذاری سوالات درکنکور:

۱ـ سوالات آسان ، را فورا جواب دهید.

۲ ـ سوالات نیمه مشکل  ، را با علامت + مشخص کنید.

۳ـ سوالات مشکل ، را با علامت ـ مشخص کنید.

۴ـ سوالاتی را که اصلا بلد نیستید با علامت ضربد ر مشخص کنید.

درباره‌ دکتر فرزانه

دکترای زیست شناسی

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*