جمعه , ۳۰ شهریور ۱۳۹۷
جدید
خانه » کلاس زیست شناسی » بررسی تست های کنکور ۸۷

بررسی تست های کنکور ۸۷

به نام خدا

ضخامت دیواره نخستین در سلول کدام بافت یکنواخت نیست؟

فیبر                                    ۲) اسکلرئید

۳) کلانشیم(۴                             کلرانشیم

برای پاسخ به این تست باید شکل و ویژگی های هر ۴ بافت گیاهی را به خاطر بیاوریم. اما قبل از آن همین جا عرض کنم که …هر چهار گزینه می تواند جواب باشد !!! چرا ؟

اما آن چه که در پاسخ نامه ساز مان سنچش آمده است گزینه ۳ یعنی کلانشیم است.

 با توجه به شکلهای کتاب این نتیجه گرفته شده که ضخامت دیواره نخستین در بافت کلانشیم یکنواخت نیست. حتی اگر منظور این بود باید صورت تست متفاوت با حالت کنونی می بود. مثلا باید به جای واژه ( سلول ) واژه ( سلول های مختلف ) بکار می رفت…اما مشکل بیش از این هاست..

چون به دلیل وجود لان ها در دیواره سلول های گیاهی اصلا ضخامت دیواره اول نمی تواند یکنواخت باشد !

بررسی دومین تست کنکور ۸۷

دیواره نایژک های انتهایی انسان، ….. دیواره ی …… می باشند.

۱) مانند- نای ، دارای تاژک          

۲) برخلاف – نایژه ها ، فاقد مژک

۳) مانند- نایژه ها ، دارای غضروف

۴) برخلاف- نای ، فاقد غضروف

 برای این که بدون استفاده از مطالب حفظی و با دید باز به این تست پاسخ دهیم اجازه بدهید نکات مربوطه را تک تک با هم یادآوری کنیم :

نکته اول: مجاری هوایی انسان از بینی تا نایژک انتهایی از بافت پوششی استوانه ای ساده مژکدار تشکیل شده اند.

( با دانستن این نکته ، گزینه های ۱ ( که به جای مژک به تاژک اشاره کرده) و گزینه ۲ ( که نایژک های انتهایی را فاقد مژک دانسته ) حذف می شوند. به این ترتیب تست ما دو گزینه ای شد.  حال ممکن است که ( به هر دلیل ) نتوانیم از میان دو گزینه باقی مانده یکی را به صراحت انتخاب کنیم. در این گونه موارد چه باید کرد؟

 نکته دوم: حلقه های غضروفی که در دیواره نای و نایژه ها وجود دارد آن ها را همیشه باز نگه می دارد.

به این ترتیب مشخص می شود که گزینه ۴ پاسخ این تست است.

 چند نکته تکمیلی و مهم :

۱- بافت پوشش دستگاه تنفسی : از بینی تا نایژک های انتهایی از نوع استوانه ای ساده مژکدار و در کیسه های هوایی از نوع پوششی سنگفرشی ساده است.

۲- بافت پیوندی دستگاه تنفسی : نای و نایژه در این بخش دارای غضروف هستند و همیشه بازند. ولی نایزگ های انتهایی فاقد غضروفند. به همین دلیل هم در نوع خاصی از بیماری آسم ممکن است تنگ شوند.( تحریک اعصاب پاراسمپاتیک می تواند این کار را انجام دهد)

۳- هیچ بافت پوششی تاژکداری در بدن انسان یافت نمی شود. تنها سلول های تاژکدار بدن انسان، اسپرم ها ( آن هم در حالت تمایز یافته ) هستند.

۴- بافت های پوششی مژکداری که در بدن انسان وجود دارند عبارتند از : مجاری تنفسی + لوله فالوپ ( تخم بر= تخمدان= رحمی ) در خانم ها

بررسی سومین تست زیست شناسی کنکور۸۷

 از جمله ویژگی های دستگاه گردش خون در خرچنگ دراز عبارت است از …

۱- وجود قلب های لوله ای شکل              ۲- وجود شبکه مویرگی کامل

۳- خروج تنها یک سرخرگ از قلب              ۴- ورود خون غنی از اکسیژن به قلب

   این تست تقریبا مفهومی نیست …ولی تست های مفهومی بسیار جالبی با توجه به این شکل ها میشه مطرح کرد .

یادآوری می کنم که خرچنگ دراز یک سخت پوست ( از بی مهرگان و گروه بند پایان ) است.

و حال بررسی تک تک گزینه ها :

  گزینه ۱- کلا قلب ( های) لوله ای در برخی از بی مهرگان مانند حشرات و کرم های حلقوی وجود دارد.. همانطور که در شکل کتاب و تصویر زیر هم می بینید کرم خاکی دارای چندین ( در واقع ۵ جفت )قلب های لوله ای  و ملخ داری یک  قلب لوله ای است.  بنابر این گزینه ۱ درست نیست !

تذکر: در واقع کرم خاکی دارای ۵ جفت قلب نزدیک به سر است که متاسفانه کتاب شما برای آن فقط ۴ جفت کشیده است.

گزینه ۲- می دانیم که مهره داران دارای شبکه مویرگی کامل هستند . بی مهرگان یا اصلا مویرگ ندارند یا اگر هم دارند این شبکه مویرگی کامل نیست و گردش خون باز است! استثنا در این مورد کرم خاکی است. کرم خاکی دارای گردش خون بسته ( شبکه مویرگی کامل) است. بنابراین چون خرچنک دراز یک بی مهره است و کرم خاکی هم نیست !!! پس شبکه مویرگی کامل – گردش خون بسته _ ندارد.و گزینه ۲ هم درست نیست.

  پرسش مهم : در کدام بخش بدن انسان گردش خون باز وجود دارد؟ ( به شکل های فصل آخر کتاب سوم دقت کنید)

  گزینه ۳- حداقل ۴ سرخرگ از قلب خرچنگ دراز خارج می شود، دوتا از آن ها که کوتاه ترند به سر، یکی به دم و یکی هم به ناحیه شکمی می رود. پس گزینه ۳ هم درست نیست. ( چه جانداری رو می شناسید که فقط یک سرخرگ از قلبش خون رو خارج می کنه ؟ …بله ..ماهی !!)

  گزینه ۴- تهویه خون در کرم خاکی و ماهی پس از قلب صورت می گیرد پس خون ورودی  و خروجی از قلب آن ها تیره است. اما تهویه خون در خرچنگ دراز قبل از قلب صورت می گیرد پس خون ورودی و خروجی از قلب روشن است. گزینه ۴ درست است.

  و اما چند نکته تکمیلی مربوط به این تست :

نکته اول: قلب خرچنگ به قلب کیسه ای معروف است.

  نکته دوم : اگر کرم های حلقوی ( مثل کرم خاکی) رو کنار بگذاریم، آیا این جمله درست است که بقیه بی مهرگان فاقد مویرگ هستند؟

خیر! برخی بی مهرگان دیگه هم هستند که مویرگ دارند ولی انتهای این مویرگ ها به هم متصل نیست و شبکه مویرگی کاملی رو ایجاد نمی کنه !

  نکته سوم : قلب در بی مهرگان( به شکل قلب ملخ و خرچنگ دراز توجه کنید)  عمدتا در سطح پشتی بدن و طناب عصبی در سطح شکمی بدن است ولی در مهره داران قلب عمدتا در سطح شکمی و طناب عصبی در سطح پشتی است( به محل قلب ماهی دقت کنید)

  نکته چهارم: در ماهی یک سرخرگ خون ( تیره) را از قلب خارج می کند.

  نکته پنجم : خرچنگ از سخت پوستان است. در کتاب  کلا به ۴ سخت پوست اشاره شده که عبارتند از :

            ۱- خرچنگ دراز      ۲- خرچنگ نعل اسبی         ۳- کشتی چسب   ۴- دافنی

بررسی چهارمین تست زیست شناسی کنکور۸۷

محلی که لنفوسیت های T انسان توانایی شناسایی سلول های خودی از غیر خودی را کسب می کنند، در…..

(۱مغز استخوان پهن قرار دارد                          ۲) کشاله ران قرار دارد

(۳جلوی جناغ وارد شده است                           ۴) جلوی نای واقع شده

  این تست از نظر درجه سختی، متوسط محسوب می شود..

نکته   ۱ . لنفوسیت ها اکثرا در مغز قرمز استخوان  ( بصورت نابالغ) تولید می شوند.

نکته ۲ .  لنفوسیت های   B همان مغز قرمز استخوان بالغ می شوند و سپس به جریان خون می روند .

نکته ۳ . لنفوسیت های T در مغز استخوان نابالغ تولید می شوند و به سوی تیموس می روند تا در آنجا بلوغ پیدا کنند . تیموس در قفسه سینه (پشت جناغ و جلوی نای است) پس گزینه ۴ درست است.

و اما سایر گزینه ها

گزینه  ۱: B مغز استخوان پهن محل بلوغ لنفوسیت است نه T

گزینه ۲ : کشاله ران ، زیر بغل و گردن محل هایی هستند که بیشترین غدد لنفاوی بدن را دارند( در واقع محل های اتصال اندام ها و سر به تنه ).

 گزینه ۳ : جلوی جناغ ، پوست قفسه  سینه است  .

و چند نکته تکمیلی  :

نکته ۱

منظور از بلوغ فرایندی است که قدرت تشخیص خودی از بیگانه را به سلول ها ی لنفوسیت می دهد .

نکته ۲

لنفوسیت های B و T در زیر میکروسکوپ شکل کاملا مشابهی دارند و آنچه باعث تمایز شان می شود عمل آنها می باشد.

نکته ۳

لنفوسیت ها باعث ایمنی اختصاصی در مهره داران می شود و بنا براین در بی مهره گان دیده نمی شوند.

نکته ۵

اندازه و حجم غده تیموس با افزایش سن کم کم کاهش می یابد به نحوی که در اکثر افراد بالغ چیزی از آن باقی نمی ماند ولی در بچه ها بخش زیادی از قفسه سینه _پشت جناغ_ را اشغال می کند.

نکته ۶

 زیر حنجره غده تیروئید ، و زیر غده تیروئید ، تیموس قرار دارد. توجه کنید که غده تیروئید (و پاراتیروئید) در ناحیه گردنی و غده تیموس در ناحیه قفسه سینه قرار دارد. هردو جلوی نای هستند.

اگر رادیولوژی قفسه سینه یک کودک نرمال را مشاهده کنیم ، یک قطعه بزرگ جلوی شش ها ونای (پشت جناغ) می بینم که نباید با تومور اشتباه شود..این همان تیموس است.

بررسی پنجمین تست زیست شناسی کنکور۸۷

با فرض این که در انسان، تراکم یون پتاسیم داخل نرون شدیدا کاهش یافته و سدیم درون سلول انباشته گردد،…..در برقراری پتانسیل آرامش اثر سوء دارد؟”

۱- فعالیت پمپ سدیم/پتاسیم  

۲- باز شدن کانال های دریجه دار پتاسیمی

۳- بسته شدن کانال های دریجه دار سدیمی

۴- فعالیت پروتئین هیدرولیز کننده ATP در غشاء”

ابتدا بیایید صورت تست را به زبان ساده ترجمه کنیم :

” هنگامی که پتانسیل عمل ایجاد شده، کدام مانع بازگشت به حالت آرامش می شود؟”

پاسخ ساده  و سریع! :‌ هر گونه از کار افتادن پمپ یا باز شدن هر نوع کانال در نهایت به نفع پتانسیل عمل و به ضرر پتانسیل آرامش است!!

 بنابراین گزینه ۲ درست است.

   و اما توضیح نکات مربوطه :

  نکته ۱- هنگام پتانسیل آرامش ، پمپ سدیم/پتاسیم فعال است و هنگام پتانسیل عمل غیر فعال می شود.

  نکته ۲- پمپ ها ( از جمله پمپ سدیم/پتاسیم) از پروتئین های سراسری غشاء سلول هستند .

  نکته ۳- هر کجا وا‍ژه پمپ رادیدید ،انتقال فعال ( زورکی !) در خلاف جهت شیب همراه با مصرف انرژی ( در اکثر موارد* هیدرولیز ATP ) را به خاطر بیاورید.

   مراحل پتانسیل عمل ( یه صورت خلاصه و نکته ای )

  ۱- از کار افتادن پمپ سدیم/ پتاسیم= از کار افتادن انتقال فعال و هیدرولیز ATP= ابتدای نمودار پتانسیل عمل ( هنوز حدود ۶۵-)‌

   ۲- بازشدن کانال های دریجه دار سدیمی = ورود سدیم به سلول در جهت شیب غلظت = انشار تسهیل شده =مثبت  شدن بار سطح داخل غشاء نسبت به خارج آن = بخش بالا رو نمودار پتانسیل عمل ( از ۶۵- به سوی ۴۰+ )‌

  ۳- باز شدن کانال های دریچه دار پتاسیومی = خروج پتاسیم از سلول در جهت شیب غلظت= انتشار تسهیل شده = منفی شدن دوباره سطح داخل غشاء نسبت به خارج آن = بخش پایین رو نمودار پتانسیل عمل ( از ۴۰+ به سوی ۶۵- )‌

  تذکر : در این جالت با این که بار الکتریکی سطح داخل غشاء‌نسبت به خارج آن باز هم منفی است ( و از این نظر مثل پتانسیل آرامش است) ولی جای یون ها عوض شده ( یعنی در داخل اکثریت سدیم و خارج پتاسیم قرار گرفته است) …و این قابل قبول نیست !!

  ۴- فعال شدن دوباره و البته کمی بیشتر از قبل پمپ سدیم/ پتاسیم ( هیدرولیز ATP) = خروج سدیم از سلول و بازگشت پتاسیم به داخل به حالت قبل از پانسیل عمل

  نتیجه نهایی : گزینه های ۱ و ۴ تقریبا یک حرف را می زنند. که البته نمی توانند درست باشند زیرا فعال شدن پمپ (و هیدرولیز ATP)‌به نفع پتانسیل آرامش است.باز شدن کانال دریچه دار سدیمی هم از بخش های آغازین پتانسیل عمل بوده و بسته شدن آن در جهت رسیدن به پتانسیل آرامش است. می ماند گزینه ۲ !!‌

  پاسخ درست گزینه ۲ است.

‌پمپ ها باعث انتقال فعال می شوند و برای این کار انرژی مصرف می کنند. در اکثریت قریب به اتفاق موارد این انرژی حاصل از هیدرولیز ATP است ولی اگر گفتید کدام پمپ ها هستند که بدون هیدرولیز ATP عمل انتقال فعال را انجام می دهند؟

اکثر پمپ های غشایی نیاز به انرژی حاصل از هیدرولیز ATP‌ دارند ولی دو نوع پمپ غشایی که در کتاب های دوره متوسطه نام برده شده، از انرژی الکترون های برخی مواد دیگر به جای ATP‌استفاده می کنند و آن ها عبارتند از :

۱- پمپ هیدروژن( پروتون) در غشاء تیلاکوئیدی کلروپلاست == از انرژی الکترون های خروجی از فتوسیستم ۲ استفاده می کند

۲- پمپ هیدرو‍ژن( پروتون) در غشاء داخلی میتو کندری ==== از انرژی الکترون های NADH‌ و FADH‌  استفاده می کند.

بررسی ششمین تست زیست شناسی کنکور۸۷

محل تولید و فعالیت …….. در سیتوپلاسم سلول انسان است.

۱- نوکلئوزوم                   ۲- کاتالاز               

۳- لیزوزیم                      ۴- سورفاکتانت

تستی تقریبا ساده ..و البته با موضوعی تکراری !.اما قبل از پاسخ به این تست تاکید می کنم که باید محل تولید، محل عملکرد و نوع عملکرد  و جنس موادشیمیایی که در کتاب ذکر شده را بطور کامل بدانید.

برای پاسخ به این تست در تک تک گزینه ها ، محل تولید و فعالیت را بررسی می کنیم :

۱- نوکلئوزوم

 محل تولید = هسته تمام سلول های یوکاریوتی ( اجتماع هستیون ساخته شده در سیتوزول و DNA‌ساخته شده در هسته )

محل فعالیت = هسته تمام سلول های یوکاریوتی

زمان ساخت = مرحله S‌از اینترفاز چرخه سلولی

عملکرد = کاهش طول ظاهری مولکول DNA به کمک پروتئین های هسته ای ( به ویژه هیستون ها)

جنس = نوکلئوپروتئین ( ۸ مولکول هیستون+ دو دور مولکول DNA دورشته ای)‌

۲- کاتالاز

محل تولید= ریبوزوم های آزاد سیتوزول در برخی  از سلول ها به خصوص کبد وکلیه( سیتوپلاسم)

محل فعالیت = پراکسی زوم ( سیتوپلاسم)

عملکرد= تجزیه آب اکسیژنه ( پراکسید هیدروژن) جهت سم زدایی

جنس = پروتئین آنزیمی

۳- لیزوزیم

محل تولید = شبکه آندوپلاسمی زبر سلول های ترشح کننده ( سیتوپلاسم)

محل فعالیت= خارج از سلول به عنوانی از بخش اول سد دفاع غیر اختصاصی

عملکرد= تجزیه کندده دیواره سلولی پپتیدوگلیکانی بسیاری از باکتری ها

جنس= پروتئین ( گلیکوپروتئین) آنزیمی – دفاعی

۴- سورفاکتانت

محل تولید = شبکه آندوپلاسمی برخی سلول های پوششی کیسه هوایی

محل فعالیت = خارج از سلول پوششی ریه( سطح داخل کیسه های هوایی )

عملکرد = کاهش نیروی همچسبی و دگر چسبی ملکول های آب و تسهیل عمل دم

جنس = لیپوپروتئین

پس پاسخ همان گزینه ۲ خواهد بود…

و اما نکات تکمیلی :

نکته۱- علاوه بر نام ، باید محل تولید و محل عملکرد ، نوع عملکرد( وظیفه)‌  تمام مواد ( و به ویژه پروتئین های ) موجود در کتاب درسی را بدانید .همچنین باید بدانید که برخی پروتئین ها قبل از ترشح فعال نیستند و پس از آن فعال می شوند ولی برخی قبل از ترشح هم فعال هستند ( مثلا پادتن ها)‌.برای تمرین می توانید از چند ماده زیر شروع کنید:

الف- کلا‍ژن      ب- سلولز            ج- لاکتوز         د- لاکتاز         ه- لاکتوژن             و- کراتین        ز- آلبومین       ح- کازئین         و- لیزوزیم        ز- ایمونوگلوبولین     ح- میکروتوبول               ط- ریز زشته         ی- پپسینوژن     ک- پپسین        ل- گاسترین   م- سکرتین         ن- رنین  ث- صفرا

ق- انواع هورمون های دیگر( برای بررسی می توانید به جدول کامل هورمون ها در همین سایت مراجعه کنید)

ف- انواع آنزیم های دیگر ( مثل DNA پلمیراز – RNA پلیمراز- هلیکاز- لیگاز- محدود کننده- rRNA  و ….)

نکته ۲- نکات تکمیلی مربوط به آنزیم لیزوزیم :

الف- یک آنزیم پروتئینی ( در واقع گلیکوپروتئینی …چرا؟) است که در شبکه آندوپلاسمی زبر برخی سلول های پوششی ساخته و ترشح ( اگزوسیتوز) می شود مثل سلول های پوست ، مخاط لوله گوارش و تنفس، میزراه …و غدد اشکی چشم …بزاق …) .

ب- عملکرد اصلی آن ، حل کردن و در واقع تجزیه کردن دیواره سلولی پپتیدوگلیکانی باکتری ها ( یو باکتری یا آرکی باکتری ؟ چرا؟)‌

ج- عملکرد لیزوزیم به طور مستقیم باعث مرگ باکتری نمی شود، اما چون دیواره سلولی باکتری را تخریب می کند و می دانیم دیوراه از عوامل اصلی حفاظت اکثر باکتری هاست، بنابراین این عامل حفاظتی از بین می رود و باکتری نابود می شود. به عنوان مثال یکی از عوامل مقاومت باکتری در برابر تورژسانس( آماس) زیاد، همین دیواره سلولی است. وقتی لیزوزیم موجود در بزاق ، دیواره پپتیدوگلیکانی باکتری را تخریب می کند، غشاء سلولی باکتری دیگر نمی تواند در برابر فشار تورژسانس مقاومت کند و در واقع می ترکد !!‌

نکته ۳- نکات تکمیلی مربوط به کاتالاز :

الف- کاتالاز را در شیمی ، پراکسیداز می نامند ، چون پراکسید هیدروژن( همان آب اکسیژنه =H2O2)‌ را تجزیه می کند.

ب- محل تولید کاتالاز ( مثل سایر پروتئین ها و آنزیم های پراکسی زوم و همچنین پروتئین های ورودی به میتوکندری و یا کلروپلاست و هسته ) ریبوزوم های آزاد موجود در سیتوزول هستند و نه ریبوزوم های سطح خارجی شبکه آندوپلاسمی زبر و غشاء خارچی هسته !!!

ج- عملکرد کاتالاز در داخل پراکسی زوم ها ( سم زدایی ) باعث آزاد شدن گاز اکسیزژن می شود که از آن برای تولید اسفنج مصنوعی هم استفاده می شود.

توجه کنید که آب اکسیژنه به عنوان محصول فرعی برخی از واکنش های پراکسی زومی تولید می شود و همان جا توسط کاتالاز تجزیه می گردد .( در واقع احیاء شده و آب تولید می کند)

د- تا مدت ها دانشمندان دو اندامک “لیزوزوم” و ” پراکسی زوم” را به دلیل شباهت های زیادی که داشتند ( به خصوص از نظر اندازه ) یکی می دانستند، اما وقتی مشخص شد که آنزیم های داخل آن ها و عملکردشان و منشاء شان هم  با هم متفاوت است از هم جدا شدند و در واقع پر اکسی زوم کشف شد!‌

ه- آنزیم های لیزوزوم برخلاف پراکسی زوم در ریبوزوم های شبکه آندوپلاسمی زبر ساخته می شوند و به کمک وزیکول انتقالی – پس از عبور از گلژی_ به لیزوزوم می رسند ولی آنزیم های پراکسی زوم( مثل کاتالاز) همانطور که در نکات قبلی هم اشاره شد، در ریبوزوم های آزاد سیتوزولی ساخته می شوند و برای رسیدن به مقصد( پراکسی زوم) از وزیکول انتقالی استفاده نمی شود.

نکته ۴- نکات مربوط به سورفاکتانت :

الف– یک ماده لیپوپروتئینی ترشحی از برخی سلول های پوششی سنگفرشی ساده کیسه های هوایی شش هاست.

ب– عملکر اصلی آن کاهشش کشش سطحی در لایه نازک آب داخل کیسه های هوایی ( شکستن پیوند های هیدروژنی میان مولکول های آب)‌ و در واقع کاهش نیروی هم چسبی میان مولکول های آب و دگر چسبی میان مولکول های آب و جدار کیسه های هوایی است. به این ترتیب باعث راحت تر باز شدن کیسه های هوایی حین عمل دم می گردد.

ج- تولید و ترشح آن توسط برخی سلول های پوششی کیسه هوایی( و نه همه آن ها) در اواخر جنینی انجام می گیرد. اگر نوزاد قبل از تولید این ماده به دنیا بیاید دچار مشکلات تنفسی خواهد شد که البته امروزه در بیمارستان های مجهز قابل درمان است.

بررسی هفتمین تست زیست شناسی کنکور۸۷

در تقسیم میتوز، پس از آن که کروماتیدهای هر کروموزوم دستخوش حداکثر فشردگی شدند، بلافاصله …… رخ می دهد.

۱- جدایی کروموزوم های همتا

۲- ناپدید شدن پوشش هسته

۳- کوتاه شدن رشته های دوک

۴- دور شدن سانتریول ها از یکدیگر

یک تست ترجمه دار – ساده و البته با موضوع تکراری – دیگر!…. ترجمه آن به این صورت است :

در تقسیم میتوز، پس از مرحله متافاز)حداکثرفشردگی(، بلافاصله مرحله ….است .

الف)- آنافاز یک ( جدایی کروموزوم های همتا

ب)- پروفاز ( ناپدید شدن پوشش هسته

ج)- آنافاز ( کوتاه شدن رشته های دوک

د(پروفاز  ( دور شدن سانتریول ها از یکدیگر

  نکته بسیار مهم: مراحل چرخه سلولی، میتوز و میوز و وقایع مربوطه و همچنین شکل های آن ها،تقریبا همیشه پای ثابت تست های کنکور هستند. با کمی توجه به تست های چند سال اخیر می توان به اهمیت این موضوع پی برد..

  نکته نه چندان جالب : این قضیه “حداکثر فشردگی کروموزوم ها طی متافاز” در کنکورهای سال های اخیر بارها مورد سوال قرار گرفته .

پاسخ : گزینه ۳ درست است.

تست در تست :

توجه شما را به تست زیر جلب می کنم !‌

  ۱– در سلول های متصل به غشاء پایه  پوست دست شروع فشردگی DNA‌ طی کدام مرحله از چرخه سلولی صورت می گیرد؟

    ۱) قبل از نقطه وارسی اول

    ۲) بین نقطه وارسی اول و دوم

    ۳) بین نقطه وارسی دوم و سوم

    ۴) پس از نقطه وارسی سوم و قبل از اول

پاسخ :

ابتدا پاسخ ها را ترجمه کنیم :

۱- وقفه اول

۲- مرحله سنتز و وقفه دوم

۳- تقسیم

۴- وقفه اول و اواخر تقسیم

و اما توضیح خود تست :

اولین مرحله فشردگی مولکول DNA در هسته سلول های یوکاریوتی ،‌همانا تولید نوکلئوزوم  ( به کمک پروتئین های هیستونی) است. بنابراین باید دید تولید نوکلئوزوم چه زمانی صورت می گیرد.

در مرحله وقفه اول،‌نوکلئوزومی تولید نمی شود، اما هنگامی که در مرحله S‌ یا همان سنتز، مولکول وراثتی شروع به همانند سازی می کند، رشته های DNA تازه ساز، دور هیستون های تازه ساز می پیچند و اولین مرحه فشردگی DNA را شکل می دهند که همان کروماتین است !!‌

در این گزینه ها فقط مورد دوم به مرحله سنتز اشاره داد و همان جواب است!‌

پرسش اساسی : در سلول هایی که تقسیم نمی شوند( و همیشه در مرحله وقفه اول باقی می مانند ) چه هنگام فشردگی DNA آغاز شده است؟

بررسی هشتمین تست زیست شناسی کنکور۸۷

گیاهان بدون دانه ، همگی ……دارند.
۱- گامتوفیت فتوسنتز کننده
۲  – گامتوفیت بزرگتر از اسپوروفیت

۳- ا سپوروفیت بزرگتر از گامتوفیت
اسپوروفیت غیر وابسته به گامتوفیت

 باز هم اگر تست را ترجمه کنیم، بهتر و راحت تر می توانیم پاسخ درست را بیابیم. تست آسانی است…و ترجمه آن به این صورت است: ” در نهانزادان(خزه و سرخس) کدام درست است؟”

  نکته۱- هر چه از سمت گیاهان پست به سمت گیاهان عالی می رویم ، طول دوره گامتوفیتی کوتاه تر و طول دوره اسپوروفیتی نسبت به آن بلند تر می شود.

  نکته ۲- اگر بخواهمی گیاهان را از پست به عالی _ راست به چپ_مرتب کنیم باید بنویسیم :

خزه>  سرخس > بازدانه > نهاندانه

نکته ۳- با توجه به نکته ۱، بلند ترین طول دوره ( و تعداد سلول) گامتوفیت به اسپوروفیت مربوط به خزه گیان و کوچکترین آن ها مربوط به نهاندانگان(گیاهان گلدار) است.

 نکته ۴- فقط در خزه گیان، گیاه اصلی گامتوفیت است، در سرخس، بازدانه و نهاندانه،‌گیاه اصلی اسپوروفیت است و تعداد سلول و طول عمر آن بیش از گامتوفیت است.

به این ترتیب گزینه های ۲ و ۳ حذف می شوند.

نکته ۵- در نهانزادان( گیاهان بی دانه) گامتوفیت و در پیدازادان( دانه دار) اسپوروفیت همیشه اتوتروف است.

سرخس ( در کتب دوره متوسطه) تنها گیاهی است که هم اسپوروفیت و هم گامتوفیت اتوتروف دارد.

به این ترتیب گزینه ۱ پاسخ درست خواهد بود.

  و اما نکات تکمیلی :

  نکته ۱- از مقایسه اسپوروفیت و گامتو فیت ۴ گروه اصلی گیاهان در می یابیم که در :

خزه : گامتوفیت سبز( اتوتروف) و اسپوروفیت زرد( هتروتروف) و همیشه در کل زندگی انگل( وابسته) گامتوفیت ماده است.

سرخس: گامتوفیت و اسپوروفیت هر دو سبز( اتوتروف) هستند. اسپوروفیت جوان در ابتدای زندگی مدت کوتاهی انگل گامتوفیت( پروتال) است که البته در کتاب درسی دوره متوسطه به این نکته اشاره نشده است.

  گیاهان دانه دار( بازدانه و نهاندانه): فقط اسپوروفیت اتوتروف است و گامتوفیت هتروتروف و انگل اسپوروفتی می باشد..

  نکته ۲  – در  دانه کاج، اسپوروفیت جوان( رویان) تا هنگامی که از آندوسپرم به عنوان ذخیره غذایی استفاده می کند انگل گامتوفیت ماده محسوب می شود !!!.

بنابراین می توان بطور خلاصه گفت:

 در سرخس و کاج، اسپوروفیت در ابتدای زندگی انگل و وابسته به گامتوفیت است.

  نکته ۳- با ید توجه داشت که

 نهانزادان= گیاهان بی دانه= گیاهان آنتریدی دار= گیاهان سانتریول دار= گیاهان دارای آنتروزوئید متحرک تاژکدار

  نکته ۳- وقتی گفته می شود سلول یوکاریوتی ( از جمله گیاهان) اتوتروف است یعنی …

۱-    فتوسنتز کننده است

۲-     منبع انرژی آن نور خورشید است

۳-    دارای کلروپلاست ( و اجزاء آن یعنی تیلاکویئد، گرانوم، بستره یا استروما، چرخه کالوین، آنزیم روبیسکو،‌آنزیم تجزیه آب ، ۳ نوع زنجیره انتقال الکترون  ، فتوسیتم ۱ و ۲ ، کلروفیل، کارتنوئید، و ..و .. …. است. )

 ۴-    توانایی تولید NADPH‌ دارد.

۵-    توانایی تثبیت دی اکسید کربن دارد

بررسی نهمین تست زیست شناسی کنکور۸۷

 “کروموزوم های کمکی…

۱- همانندسازی وابسته به تکثیر سلول دارند

۲- همگی توسط آنزیم ECOR1 بریده می شوند

۳- حامل برخی ژن های کروموزوم اصلی می باشند

۴- ساختاری حلقوی دارند و در برخی باکتری ها یافت می شوند.”

خوب، منظور از کروموزوم کمکی چیزی نیست جز ….

. پلازمید، درواقع تست درباره ویژگی های پلازمید است .

  تعریف پلازمید: DNA‌دو رشته ای حلقوی در سیتوپلاسم برخی باکتری ها که به صورت کمکی عمل کرده و حاوی برخی از ژن هایی است که به طور معمول در ژنوم اصلی باکتری وجود ندارد.

پس گزینه ۴ درست است…

  اما سایر گزینه ها :

۱- چون پلازمید دارای ژن تکثیر مستقل است، برای همانند سازی به ژنوم اصلی وابسته نیست…درواقع باکتری هایی که پلازمید دارند ، بطور معمول یک DNA‌اصلی و چندین DNA‌ کمکی (پلازمید)‌دارند ، چون سرعت تکثیر مستقل پلازمید از تکثیر DNA اصلی بیشتر است.

پس گزینه ۱ نادرست است

۲- آنزیم ECOR1‌ دارای جایگاه شناسایی اختصاصی بصورت GAATTC

 CTTAAGاست . هر مولکول DNA‌ که دارای چنین جایگاهی باشد می تواند تحت اثر این آنزیم قرار گرفته و بریده شود. ولی هیچ دلیلی وجود ندارد که تمام پلازمید ها این جایگاه را داشته باشند!‌

۳- در تعریف پلازمید هم عرض شد که اکثر ژن های پلازمیدی با ژن های DNA‌ اصلی متفاوت هستند.

  و چند نکته تکمیلی :

نکته ۱- پلازمید از  DNA اصلی کوچکتر ولی تعداد آن در هر سلول باکتری بطور معمول بیشتر است.

 نکته ۲- همانطور که در بالا هم ذکر شد، تکثیر پلازمید برخلاف تکثیر DNA اصلی به تقسیم دوتایی وابسته نیست .

  نکته ۳- پلازمید ها در سیتوپلاسم براکنده اند ( البته قطعا در اطراف ناحیه نوکلوئیدی فراون ترند…چرایش را بگذارید برای دانشگاه ! انشاالله !) و به طور معمول از داخل به غشاء سلول باکتری متصل نمی شوند     ، اما DNA اصلی در ناحیه نوکلوئیدی است و از سطح داخل به بخشی از غشاء سلولی متصل است.

  نکته ۳-  پلازمید ها از DNA اصلی باکتری کوچکترند، پس از نظر مقادیر زیر کمتر از DNAاصلی هستند:

الف- تعداد نوکلئوتید ، باز آلی ، فسفات، قند دزاکسی ریبوز(پنتوز)

   ب- تعدا پیوند فسفو دی استر و هیدروژنی

ج- تعداد حلقه های شیمیایی ( چه نیتروژندار مربوط به بازها و چه بدون نیتروژن مربوط به قند ها)

د- تعداد پله ( ولی تعداد نرده برابر است……)

ه- تعداد بار منفی ، وزن مولکولی  و در نتیجه ، فاصله از قطب مثبت طی الکتروفورز

  البته می دانم که همه شما این ها را می دانید !‌منتها تمرین بود …

  نکته ۴- برخی از ژن های پلازمیدی عبارتند از :

            الف- ژن تکثیر مستقل ( در تمام پلازمید ها)

            ب- ژن مقاومت به آنتی بیوتیک ( در برخی پلازمید ها)

            ج- ژن تولید پیلی ( در برخی پلازمید ها )

  چند یادآوری :

یادآوری۱ =  از پلازمید در مهندسی ژنتیک به عنوان وکتور( حامل) ژن خارجی( مطلوب) استفاده می شود. به عنوان مثال از پلازمید Ti‌ برای انتقال صفات مطلوب به گیاهان توسط تفنگ ژنی استفاده می شود. منتها اول باید ژن القاء کننده تومور را از آن خارج کرد( با استفاده از اندو نوکئاز..یا همان محدود کننده ) و سپس ژن مطلوب را وارد کرد( با استفاده از لیگاز)

  یادآوری ۲= اگر خاطرتان باشد، باکتری های سرده های مختلف می توانستند ژن های مقاومت به آنتی بیوتیک برا از راه هم یوغی ( کونژوگاسیون) مبادله کنند  که نقش پلازمید در این امر بسیار زیاد است ، چون هم دارای ژن سازنده پیلی است و هم دارای ژن مقاومت به آنتی بیوتیک است.

درباره‌ دکتر فرزانه

دکترای زیست شناسی

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*